Programlar

Kurumumuzda Uygulanmakta Olan Destek Eğitim Programları;

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel öğrenme güçlüğüzekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ
düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme sürecinin (bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir kısmında ya da hepsinde sorun yaşayabilirler.

Programın Genel Amaçları

Program ile bireylerin;

 1. 1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
 2. 2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
 3. 3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
 4. 4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini
  geliştirmeleri beklenmektedir.

Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı)

Otizm – Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger Sendromu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.

YGB’li bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dâhil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları, bozukluğun türüne, derecesine, bireyin yaşına ve özelliklerine, ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış eğitim programlarının sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Programın Genel Amaçları

Bu program ile bireylerin;

 1. 1. İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
 2. 2. Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
 3. 3. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
 4. 4. İletişim becerilerini geliştirmeleri,
 5. 5. Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
 6. 6. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
 7. 7. Akademik becerilerini geliştirmeleri,
 8. 8. Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

 

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu,  bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir. Bedensel engelleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Programın Genel Amaçları

Bu program ile bireylerin;

 1. 1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
 2. 2. Duruş (postür)  ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,
 3. 3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
 4. 4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
 5. 5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,
 6. 6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,
 7. 7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,
 8. 8. Yardımcı cihaz,  araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,
 9. 9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,
 10. 10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İşitme engelli bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde işitme kaybı tanısı birçok bireye küçük yaşlarda hatta doğumda konulabilmekte, işitme cihazları ile daha iyi işitmeleri sağlanabilmektedir. Bireyin özel eğitim, aile eğitimi ve destek eğitim ile konuşmayı algılaması ve konuşmayı öğrenmesi, bu yolla iletişim kurması, işitme kaybının derecesine ve sağlanan erken eğitim hizmetlerinin etkinliğine bağlı olarak çeşitli düzeylerde mümkün olabilmektedir.

Programın Genel Amaçları

Bu program ile bireylerin;

 1. 1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,
 2. 2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri,
 3. 3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,
 4. 4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri
 5. 5. Temel matematik becerilerini kazanmaları
 6. 6. Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.

 

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, ülkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Programın Genel Amaçları

Bu program ile bireylerin;

 1. 1. Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
 2. 2. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
 3. 3. Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
 4. 4. Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
 5. 5. Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
 6. 6. Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
 7. 7. Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.